Strona główna >> Regulamin

 

REGULAMIN

Regulamin zakupów na stronie deutsch-direkt.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży książek za pośrednictwem sklepu internetowego deutsch-direkt.pl. Sklep internetowy deutsch-direkt.pl jest platformą internetową prowadzoną przez Daniel Berg, Ulica Dąbrowskiego 1-19, 50-457 Wrocław, NIP: 8982165409.
Dane kontaktowe i adres do zwrotów oraz reklamacji:
Daniel Berg,
Ulica Dąbrowskiego 1-19, 50-457 Wrocław. Tel. 728 11 40 58. Email: daniel.berg@deutsch-direkt.pl


§ 1 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw .

 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy

 6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 7. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro S.A. Zapłata za rzecz jest możliwa za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl będącego własnością PayPro S.A. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada PayPro S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.

 8. W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk .

 13. Kupujący zobowiązany jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§ 2 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien posiadać dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie towaru do koszyka poprzez użycie przycisku „Zamów książkę”;

  2. wybór rodzaju dostawy;

  3. wybór metody płatności;

  4. wybór miejsca wydania towaru;

  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę ”.

 3. Zawarcie umowy Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą debetową albo kredytową od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Sprzedającego.

 5. Zawarcie umowy Klientem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.

 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą debetową albo kredytową od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie towaru następuje w terminie realizacji, a dla zamówień złożonych z wielu towarów – w najdłuższym terminie realizacji z określonych na kartach towarów. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 9. W przypadku zakupu towaru w postaci pliku elektronicznego, wysłanie towaru odbędzie się – w przypadku zaznaczenia okienka wyboru: „Proszę o udostępnienie zakupionego pliku / zakupionych plików przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy. Zgadzam się na utratę prawa do zwrotu pliku zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.” 

 10. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania towaru wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 pkt 6b. Towar w postaci pliku elektronicznego wysyłany jest drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia, w postaci linku umożliwiającego samodzielne pobranie przez Kupującego pliku elektronicznego na komputer lub inne urządzenie elektroniczne.

 11. Dowód zakupu zostaje wysłany Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie e-faktury VAT.

 12. Dokonując zakupu towaru w postaci pliku elektronicznego, Kupujący zobowiązuje się do korzystania z pliku elektronicznego, który zakupił tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści niniejszego regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku elektronicznym, w tym także zastosowanych przez sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

 13. Poprzez złożenie zmówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego –Daniel Berg, Ulica Dąbrowskiego 1-19, 50-457 Wrocław NIP: 8982165409, który jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1000).

§ 3 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.

 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy albo inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres do zwrotów oraz reklamacji.

 6. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Konsumentowi towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą debetową albo kredytową, Sprzedający dokonana zwrotu zapłaty na rachunek bankowy przypisany do karty debetowej lub kredytowej Konsumenta.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 4 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 4. Konsument jeżeli towar sprzedany ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Konsument jeżeli towar sprzedany ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany towaru na wolny od wad;

  2. żądać usunięcia wady.

 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 10. W przypadku, jeżeli towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę towaru sprzedanego albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny towaru W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć towar wadliwy na adres do zwrotów oraz reklamacji, a jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 12. Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5 pkt 10.

 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta towar wadliwy w razie wymiany towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 Kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany towaru na wolny od wad, żądania usunięcia wadySprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany przed upływem roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.

 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany przed upływem roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.

 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania towaru KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

 18. W terminach określonych w § 5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej towaru sprzedanego, a jeżeli Konsument żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne towaru sprzedanego stosuje się § 5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 21. Jeżeli z powodu wady towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia towaru, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 24. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący powinien wysłać na adres e-mail daniel.berg@deutsch-direkt.pl lub wysłać listem poleconym na adres Sprzedającego.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, zgodnie z którym Umowa powinna być wykonywana i interpretowana. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa miejsca zamieszkania Konsumenta.

 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie, Kupujący będą powiadomieni poprzez wiadomość wyświetloną na stronie internetowej sklepu lub w inny, właściwy sposób, i poproszeni o zapoznanie się ze zaktualizowanym regulaminem. W przypadku Kupujących posiadających zarejestrowane konto na stronie internetowej sklepu, zostaną oni również powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zarejestrowaniu konta e-mail) lub za pomocą powiadomienia dostępnego w koncie.

 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Konsumenckiego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

 6. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.

 

Kaum zu glauben

12 prawdziwych historii
kryminalnych z Niemiec

Kaum zu glauben 12 prawdziwych historii kryminalnych z Niemiec 40.00 zł

tania i szybka wysyłka (8.00zł)

333 pułapki
języka niemieckiego

... i jak ich uniknąć

333 pułapki języka niemieckiego ... i jak ich uniknąć 40.00 zł

tania i szybka wysyłka (8.00zł)
sitepromotor